logo
0
logo
0

Ważne strony

Transport

Skarga

Regulamin

Sklep internetowy Oroperfumy.pl prowadzony jest przez firmę obsługującą zamówienia PremierParfum s.r.o. z siedzibą w Pradze, adres: Ve Žlíbku 1800, Areál BIG BOX, hala B10, Praga 9, 193 00, Czechy, zarejestrowaną w MS w Pradze, dział C, pod numerem: 118080, NIP: CZ27600904, REGON: 27600904. Właścicielem domeny jest spółka Q&OC Partner s. r. o. z siedzibą w Bardejovie, adres: Ťačevská 3998, 08501 Bardejov, Słowacja, NIP: SK2120211500, REGON: 50148176.

ZANIM ZŁOŻYSZ ZAMÓWIENIE

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA STRONIE www.oroperfumy.pl JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU, KTÓRE ZARAZEM STAJĄ SIĘ W CAŁOŚCI WIĄŻĄCE DLA SKŁADAJĄCEGO ZAMÓWIENIE („KUPUJĄCEGO”).

§ 1 Zakres obowiązywania Regulaminu

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) jest częścią umowy sprzedaży. Reguluje on wzajemne relacje pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą, a w szczególności warunki na jakich zawierana jest umowa sprzedaży, zasady dostawy zamówionych produktów oraz określenie wzajemnych praw i obowiązków Stron w ramach zawartej Umowy.
 2. Regulamin odnosi się do wszystkich transakcji dokonywanych za pomocą Serwisu dostępnego pod adresem www.oroperfumy.pl
 3. PremierParfum s.r.o.  zastrzega sobie prawo modyfikacji treści niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany w treści niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia następującego po dacie ich publikacji na stronie www.oroperfumy.pl.
 5. W razie wątpliwości za wiążący należy uznać Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie złożenia przez Kupującego Zamówienia.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Sprzedawcą jest spółka PremierParfum s.r.o. , adres: Ve Žlíbku 1800, Praha 9, 193 00, Czechy, Zarejestrowaną w MS w Pradze, dział C, pod numerem: 118080, NIP: CZ27600904, REGON: 27600904.
 2. Właścicielem i operatorem domeny www.oroperfumy.pl jest Q&OC Partner s. r. o. z siedzibą w Bardejovie, adres: Ťačevská 3998, 08501  Bardejov, Słowacja, NIP: SK2120211500, REGON: 50148176 ("zwany dalej operatorem"), która zapewnia sprzedawcy obsługę klienta w języku polskim.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwany dalej „Kupującym” lub „Klientem”).
 4. Ze sklepem www.oroperfumy.pl można nawiązać kontakt:
  a) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 123506503
  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-16:00
  b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@oroperfumy.pl
 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu oraz zamieszczonych w nim produktów należy składać pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. Serwis www.oroperfumy.pl udzieli stosownych wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przedstawiając Kupującemu sposoby rozwiązania zaistniałego problemu.
 6. Od 1. 7. 2021 sklep internetowy płaci VAT od sprzedaży towarów na odległość na terenie Polski za pośrednictwem jednego punktu administracyjnego (OSS – One Stop Shop), właściwym urzędem skarbowym jest Urząd Skarbowy Kraju Południowomorawskiego, Dział w Brnie.
  Zakupy w celach handlowych na www.oroperfumy.pl są wyraźnie zabronione, towary są przeznaczone wyłącznie dla konsumentów końcowych.
  Wystawione faktury zawierają polski VAT, na fakturze jest podany czeski numer VAT CZ27600904 PremierParfum s.r.o.

§ 3 Zakres sprzedawcy/dostawcy towarów

 1. Sprzedawcą i dostawcą towarów jest www.oroperfumy.pl jest PremierParfum s.r.o. , adres: Ve Žlíbku 1800, Praha 9, 193 00, Czechy, Zarejestrowaną w MS w Pradze, dział C, pod numerem: 118080, NIP: 27600904, REGON: CZ27600904.

§ 3.1 Informacje

 1. Informacje o towarach i cenie podane przez Sprzedawcę są wiążące, z wyjątkiem oczywistego błędu. Podane ceny obejmują wszystkie podatki (np. vat) i opłaty, z wyjątkiem kosztów dostawy towarów.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dokonywania płatności:
  a) przelewem bankowym
  b) kartą płatniczą
  c) za pobraniem - płatność przy odbiorze (usługa za dodatkową opłatą)
 3. Przyjęcie oferty z dodatkiem lub odstępstwem nie oznacza przyjęcia oferty. Potwierdzenie treści umowy zawartej w formie innej niż pisemna, która wykazuje odstępstwa od faktycznie uzgodnionej treści umowy, nie ma skutków prawnych.
 4. Akceptacja niechcianego wykonania przez Kupującego nie oznacza przyjęcia oferty.
 5. Koszt korzystania ze środków komunikacji na odległość ponosi sam Kupujący, jeżeli różni się on od stawki podstawowej.

§ 3.2 Dostawa i Odbiór

 1. Produkty zamówione przez Kupującego będą dostarczone na wskazany przez niego adres dostawy („Adres dostawy”).
 2. Sprzedawca dostarczy Kupującemu towary kompletne, czas dostawy podany jest dla poszczególnych produktów. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia i zapłaty za towary. Kupujący powinien sprawdzić towary po otrzymaniu przesyłki
 3. Sprzedawca zastrzega, że uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod wskazanym w zamówieniu adresem dostawy nie będą badane.
 4. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Kupujący.
 5. Do każdego zamówienia wystawiona jest dokument podatkowy. Dokument podatkowy i wszystkie dane wysyłamy e-mailem następnego dnia po odebraniu przesyłki.
 6. Jeśli Kupujący tego zażąda, Sprzedawca potwierdzi mu w formie pisemnej zakres i czas trwania jego zobowiązań wynikających z nieprawidłowego wykonania oraz sposób, w jaki kupujący może z nich skorzystać.
 7. Dostawa zamówionego produktu na terenie Polski następuje za pośrednictwem:
  Przesyłkownia Sp. z o.o.
 8. Składając zamówienie Kupujący dokonuje samodzielnego wyboru sposobu dostawy.
 9. Warunki dostawy do Polski:
 10. Szczegółowe zasady dostawy określają warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez Przesyłkownie.pl

§ 3.3 Zawarcie umowy/złożenie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno bez dokonywania rejestracji.
 2. Składając Zamówienie Kupujący oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych w zakresie zaciągania zobowiązań. Sprzedawca nie ma obowiązku sprawdzania zdolności do czynności prawnych osób odwiedzających Stronę i składających zamówienie. Jeżeli osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych zamawia Produkt, osoby, które za nią odpowiadają (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za zapłatę ceny zamówionych produktów.

§ 3.4 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w dowolnym momencie przed dostawą towaru.
 2. Odstąpienie od umowy Kupujący wysyła lub przekazuje Sprzedawcy w terminie 14 dni. Kupujący nie musi podać przyczyny odstąpienia od umowy. Aby ułatwić komunikację, wskazane jest wpisanie w odstąpieniu datę zakupu lub numer umowy / dokumentu sprzedaży, dane bankowe i wybraną metodę zwrotu towarów.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy (zgodnie z wzorem ustawowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), który jest załączony do niniejszych zasad. Według własnego wyboru Kupujący może alternatywnie skorzystać z nadruku (formularza) oferowanego przez Sprzedawcę dołączonego do przesyłki zawierającej produkty w ramach odstąpienia od umowy sprzedaży produktu, co nie jest obowiązkowe. Nie ogranicza to prawa Kupującego do złożenia innego jednoznacznego oświadczenia informującego go o jego decyzji o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca musi zwrócić Kupującemu kwotę w pełni odpowiadającą cenie towaru i opłaconych kosztach dostawy w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób, w jaki płatność została otrzymana od Kupującego. Jeśli Sprzedawca oferuje kilka opcji w ramach określonej metody dostawy towaru, jest on zobowiązany do zaoferowania najtańszej z nich. Najpóźniej w tym samym terminie Kupujący jest zobowiązany do wysłania lub przekazania zakupionego towaru Sprzedawcy. Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy (nie w dniu dostawy) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.
 5. Jeżeli Kupujący dokonał płatności za pobraniem, wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Kupujący nie wskazał rachunku bankowego, Sprzedawca wyśle do Kupującego na podany przez niego adres e-mail prośbę o przesłanie numeru rachunku bankowego, na który powinien nastąpić zwrot lub skontaktuje się z Kupującym telefonicznie.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu, zanim Kupujący odda mu towar lub udowodni, że towar został wysłany do Sprzedawcy
 7. Jeżeli zwrócony towar zostanie uszkodzony w wyniku naruszenia zobowiązań Kupującego, Sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania od Kupującego za naprawienie utraty wartości towaru i zaliczyć do zwróconej kwoty.
 8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, a nadto w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  Formularz odstąpienia od umowy - dostępny tutaj
 9. Wypełniony formularz odstąpienia od umowy należy przesłać do Sprzedawcy w następujący sposób:
  a) Dział reklamacji
  Adres działu reklamacji
  PremierParfum s.r.o. - dział reklamacji
  Na Florenci 23, Praha 1, 110 00
  Praha 1, 110 00, Czechy
  b) wysyłając do obsługi klienta e-mail na adres info@oroperfumy.pl
 10. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

§ 3.5 Anulowanie zamówienia

 1. Zamówienie złożone na stronie www.oroperfumy.pl może zostać anulowane do czasu przekazania towarów do wysyłki:
  a) celem dokonania anulacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e – mail pod adresem info@oroperfumy.pl i złożyć dyspozycję anulowania zamówienia.
 2. Zamówienie jest skutecznie anulowane z chwilą otrzymania od Sprzedawcy informacji potwierdzającej przyjęcie dyspozycji o anulowaniu zamówienia.
 3. Sprzedawca może swobodnie zmieniać ceny produktów dostępnych w Serwisie.
 4. Wskazane na stronie ceny produktów są cenami wyrażonymi w walucie polskiej. Wszystkie ceny towarów są cenami brutto, co oznacza, że zawierają wszelkie podatki, cła i opłaty.
 5. Ceny produktów nie zawierają opłaty za dostawę, która ustalana jest odrębnie przy uwzględnieniu sposobu dostawy oraz formy zapłaty za zamówiony towar.
 6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

§ 3.6 Prawa i obowiązki wynikające z nieprawidłowego wykonania

§ 3.6.1 Jakość po otrzymaniu towaru

 1. Jeśli towar jest wadliwy (naprzykład nie ma uzgodnionych lub prawnie oczekiwanych właściwości, nie nadaje się do zwykłego lub uzgodnionego celu, jest niekompletny, nie odpowiada swojej ilości, parametrom, wadze lub jakości, nie odpowiada innym prawnym, umownym lub nawet przedumownym parametrom), są to wady towaru, za które odpowiedzialny jest Sprzedawca.
 2. Kupujący może domagać się u Sprzedawcy, nie później niż 2 lata od otrzymania towaru zgodnie z jego żądaniem, prawa do swobodnego usunięcia wady lub rozsądnego rabatu od ceny; jeżeli nie ma to charakteru nieproporcjonalnego (zwłaszcza jeśli wada nie może zostać ponownie usunięta bez zbędnej zwłoki), wymóg dostarczenia nowego towaru bez wad lub nowych komponentów bez wad może być stosowany, jeżeli dotyczy to wady tylko w tej części.
 3. Jeśli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, po odstąpieniu od umowy Kupujący może zażądać pełnego zwrotu ceny zakupu.
 4. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru przyjmuje się, że wada towaru istniała już w momencie przyjęcia towaru
 5. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zastosowania się do roszczenia Kupującego, jeśli udowodni, że Kupujący wiedział lub spowodował wadę towaru przed przyjęciem.
 6. W przypadku sprzedawanych używanych towarów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadające zakresowi użytkowania lub zużyciu. W przypadku przedmiotów sprzedawanych po niższej cenie Sprzedawcy nie ponosi odpowiedzialności za wadę, za którą wynegocjowano niższą cenę. W takich przypadkach Kupujący ma prawo do rozsądnego rabatu zamiast prawa do wymiany.
 7. W przypadku otrzymania przesyłki, która jest uszkodzona (rozpakowana, zgnieciona, rozerwana itp.) lub nosi ślady świadczące o manipulacji należy:
  a) odmówić odbioru przesyłki,
  b) spisać protokół szkody
  c) skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo pod adresem info@oroperfumy.pl lub pod numerem telefonu 123506503
 8. W przypadku otrzymania towaru innego niż zamówiony należy  niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę mailowo pod adresem info@oroperfumy.pl lub pod numerem telefonu 123506503 a to celem dokonania przez Sprzedawcę weryfikacji otrzymanego zamówienia. W razie stwierdzenia, iż w istocie doszło do pomyłki Sprzedawca dokona bezpłatnej wymiany towaru.

§ 3.6.2 Prawa w przypadku wady towaru

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po otrzymaniu towaru w terminie 24 miesięcy gwarancji lub w okresie użytkowania określonym w reklamie, na opakowaniu towaru lub w załączonych instrukcjach.
 2. W tym terminie Kupujący może zgłosić reklamację i według własnego wyboru, domagać się wady stanowiącej istotne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna czy nieusuwalna):
  a) usunięcie wady dostarczeniem nowych przedmiotów bez wady lub dostarczeniem brakujących przedmiotów;
  b) bezpłatna naprawa wady;
  c) rozsądna zniżka od ceny zakupu; lub
  d) zwrot ceny zakupu na podstawie odstąpienia od umowy.
 3. Istotne jest naruszenie umowy, o którym strona naruszająca umowę wiedziała lub musiała wiedzieć w momencie zawarcia umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała to naruszenie.
 4. W przypadku wady stanowiącej nieznaczne naruszenie umowy (niezależnie od wady usuwalnej lub nieusuwalnej), Kupujący ma prawo do usunięcia wady lub rozsądnego rabatu od ceny zakupu.
 5. W przypadku wystąpienia wad usuwalnych po naprawie (trzecia skarga za tę samą wadę lub czwartą z powodu różnych wad) lub towar ma większą liczbę wad (co najmniej trzy wady w tym samym czasie), Kupujący może skorzystać z prawa do zniżenia ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z normalnego zużycia lub za inne wady powstałe w wyniku użytkowania produktu niezgodnie z instrukcją.

§ 3.7 Płatności

 1. Składając zamówienie Kupujący gwarantuje, że dysponuje pozwoleniami niezbędnymi do realizacji metody płatności jaką wybrał w trakcie składania zamówienia.
 2. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby dokonywania płatności za złożone w Serwisie www.oroperfumy.pl zamówienie:
  a) przelew bankowy
  b) karta kredytowa
  c) płatność za pobraniem - płatność przy odbiorze (usługa za dodatkową opłatą)
 3. Za zamówienie Kupujący może zapłacić przy dostawie. Zapłata ceny na ręce osoby doręczającej przesyłkę będzie warunkiem wydania przesyłki Kupującemu. Opcja „Płatność przy dostawie” nie może być stosowana do zapłaty za Zamówienia z dostawą do krajów innych niż Polska.
 4. Wszystkie zamówienia są płatne w złotówkach (PLN). Płatność dokonywana z tytułu zapłaty ceny i zapłaty kosztów dostawy obejmuje wszystkie obowiązkowe podatki i opłaty.
 5. Ewentualne koszty bankowe związane ze sposobem płatności wybranych przez Kupującego będą obciążać Kupującego (także w przypadku zwrotu płatności).
 6. Sprzedawca ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji zamówienia, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony www.oroperfumy.pl, także przy przyszłych zamówieniach.
 7. Dostarczony produkt pozostaje własnością spółki PremierParfum s.r.o. do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży.

§ 6 Reklamacje

 1. Kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u Sprzedawcy lub osoby wyznaczonej do naprawy bez zbędnej zwłoki od wykrycia wady. Jeżeli robi to w formie pisemnej lub elektronicznej, powinien podać swoje dane kontaktowe, opis błędu i wymóg dotyczący sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 2. Wypełniony formularz reklamacyjny można przesłać w następujący sposób:  
  a) Formularz reklamacyjny - dostępny tutaj
  b) na adres Sprzedawcy:

  Adres działu reklamacji
  PremierParfum s.r.o. - dział reklamacji
  Na Florenci 23, Praha 1, 110 00
  Praha 1, 110 00, Czechy
  c) wysyłając e-mail na adres działu obsługi klienta Sprzedawcy info@oroperfumy.pl

 3. Potwierdzenie otrzymania reklamacji za pośrednictwem formularza internetowego jest wysyłane do klientów niezwłocznie po wysłaniu wypełnionego formularza. W przypadku wysyłania ogłoszeń firmą kurierską, Sprzedawca wypełnia i przesyła formularz służący jako potwierdzenie otrzymania reklamacji niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania.   
 4. Kupujący jest zobowiązany do powiadomienia Sprzedawcy, jakie prawo wybrał przy powiadomieniu wady. Zmiana wyboru bez zgody Sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy, gdy Kupujący zażądał naprawy wady, która okazuje się nieusuwalna.
 5. Jeżeli Kupujący nie wybierze swojego prawa do istotnego naruszenia umowy w odpowiednim czasie, ma prawa, jak w przypadku nieistotnego naruszenia umowy.
 6. Kupujący jest zobowiązany do udowodnienia zakupu towaru (najlepiej dowód zakupu). Termin rozpatrzenia reklamacji biegnie od przekazania/dostarczenia towaru Sprzedającemu na adres określony w pkt 2 lit. a) lub do miejsca wyznaczonego do naprawy. Towar powinny być zapakowany w odpowiednie opakowanie podczas transportu, czysty i kompletny. 
 7. Sprzedawca jest zobowiązany do podjęcia decyzji w sprawie reklamacji niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych, lub że do wydania decyzji wymagana jest ekspertyza. Przekazuje Kupującemu informację na temat potrzeby ekspertyzy w tym terminie. Sprzedawca rozstrzygnie roszczenie, w tym usunięcie wady, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni  po złożeniu wniosku, chyba że uzgodni pisemnie z Kupującym dłuższy okres. Po upływie tego okresu Kupujący ma takie same prawa, jak istotne naruszenie umowy.
 8. Jeśli Sprzedawca odmówi usunięcia wady towaru, Kupujący może zażądać rozsądnego rabatu od ceny lub odstąpić od umowy.
 9. Okres gwarancji zostaje przedłużony o okres od zgłoszenia reklamacji do rozpatrzenia lub do czasu, gdy Kupujący był zobowiązany do odbioru materiału. W przypadku wymiany towarów lub ich części odpowiedzialność Sprzedawcy ma zastosowanie tak, jakby to był zakup nowego towaru lub części.
 10. Jeśli nie jest możliwe monitorowanie statusu procesu reklamacji online, Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego o rozstrzygnięciu reklamacji zgodnie z jego prośbą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.
 1. Odpowiedzialność gwarancyjna Sprzedawcy wynosi okres dwóch lat od daty sprzedaży produktu Kupującemu. Prawo do usunięcia wady lub wymiany towarów sprzedanych na okres bez wady wygasa z końcem jednego roku od daty stwierdzenia wady, termin przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje zwrot ponieszonych kosztów.

§ 4 Ochrona danych osobowych

 1. Operator spółka Q&OC Partner s. r. o. z siedzibą w Bardejovie, adres: Ťačevská 3998, 08501  Bardejov, Słowacja, NIP: SK2120211500, REGON: 50148176 przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Operator gromadzi i prowadzi aktualną dokumentację klientów lub potencjalnych klientów, która zawiera dane osobowe,  identyfikacyjne i kontaktowe. Operator zobowiązuje się do gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania powyższych danych dotyczących Kupujących lub potencjalnych Kupujących zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r.,w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / ES (ogólne  rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych zwane dalej "Rozporządzeniem GDPR"), oraz zgodnie z prawem, w szczególności w celu prawidłowego wykonania umowy między Kupującym a Sprzedającym,   oraz z przyczyn przewidzianych przez prawo, w szczególności rozporządzenie GDPR.
 3. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia Operatorowi zapewnienie obsługi klienta Kupującym lub potencjalnym Kupującym.
 4. Dane osobowe klienta lub potencjalnego klienta zostaną przekazane osobom trzecim lub w inny sposób ujawnione tylko wtedy, gdy jest to konieczne w wykonaniu umowy sprzedaży na podstawie uzasadnionego interesu prawnego lub jeśli klient lub potencjalny klient już wcześniej się zgodził.
 5. Obowiązek przekazania Kupującemu informacji w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27.07.2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) (zwane dalej "GDPR") w sprawie przetwarzania danych osobowych Kupującego w celu realizacji umowy kupnej, w celu wynegocjowania tej umowy i w celu wypełnienia zobowiązań publicznych Sprzedawcy jest wypełniany przez Sprzedawcę za pomocą odrębnego dokumentu.
 6. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej sklepu internetowego www.oroperfumy.pl.

§ 5 Polityka prywatności i pliki cookies

 1. Kupujący zgadza się na przesyłanie informacji związanych z towarami, usługami lub działalnością Sprzedawcy na adres mailowy Kupującego i wyraża zgodę na przesyłanie powiadomień handlowych przez Sprzedawcę na adres mailowy Kupującego. Jego obowiązek informacyjny wobec Kupującego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia GDPR, związane z przetwarzaniem danych osobowych Kupującego w celu przesyłania ogłoszeń handlowych, dokonuje Sprzedawca za pomocą odrębnego dokumentu.
 2. Kupujący zgadza się na przechowywanie tzw cookies na dysku komputera. W przypadku, gdy zakup na stronie internetowej może być dokonany, a zobowiązania Sprzedawcy z umowy kupnej mogą być spełnione, bez przechowywania cookies na komputerze Kupującego, Kupujący może wycofać zgodę zgodnie z poprzednim zdaniem w dowolnym momencie.

§ 6 Rozwiązywanie sporów

 1. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Sprzedawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu.
 2. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23. września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Kupujący może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21. maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Kupujący może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

§ 7 Udział w programach

 1. Serwis www.oroperfumy.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. - spółka z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, NIP: 525-26-74-781, REGON: 365338986 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo Sp. z o.o. do Kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w Serwisie, także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym na stronie www.ceneo.pl opinii wyrażonych przez Kupujących poprzez wypełnienie ankiety.
 2. Sprzedawca jest upoważniony do przesłania Kupującemu zaproszenie do wypełnienia ankiety, która ma na celu dokonanie oceny dostarczonych produktów oraz sposobu realizacji zamówienia. Udział w ankiecie jest dobrowolny.
 3. Kupujący składając zamówienie może dobrowolnie w celu wypełnienia ankiety wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Ceneo Sp. z o.o. danych osobowych.
 4. Jeżeli zamieszczone przez Kupującego treści (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kupujący zamieszczając takie treści w Serwisie udziela spółce PremierParfum s.r.o. niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację w Serwisie.

§ 8 Inne

 1. Wszystkie instrukcje na opakowaniu lub pojemnikach muszą być przestrzegane. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z produktów sprzeczne z niniejszą instrukcją lub za konsekwencje nieprzestrzegania tych instrukcji.
 2. Informacje dostępne na stronie internetowej www.oroperfumy.pl nie mogą zawierać żadnej bezpośredniej ani dorozumianej gwarancji co do jej kompletności, dokładności, aktualności, autentyczności lub wiarygodności.
 3. PremierParfum s.r.o. zwraca uwagę, że informacje na stronie internetowej sklepu internetowego są częściowo pobierane od osób trzecich, mogą zawierać nieścisłości faktyczne i techniczne lub błędy typograficzne i mogą być aktualizowane bez wcześniejszego powiadomienia. Jednak dane gwarantowane - nazwa towaru i jego objętość, czyli zamówiony towar, są niepodważalne. Spółka PremierParfum s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej ze stron za szkody spowodowane wykorzystaniem informacji ze sklepu internetowego lub powiązanych stron internetowych.
 4. Dla celów niniejszego Regulaminu Kupujący oznacza konsumenta, będącego osobą, która w przeciwieństwie do Sprzedawcy nie działa przy zawieraniu i wykonywaniu umowy w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania swojego zawodu w ramach własnej działalności gospodarczej.
 5. Dla celów niniejszego Regulaminu Sprzedawca oznacza przedsiębiorcę, który w przeciwieństwie do Kupującego działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub wykonywania swojego zawodu w ramach swojej działalności gospodarczej.
 6. Umowa i kwestie z nią związane podlegają prawu czeskiemu.
 7. Zmiany regulaminu w innej formie niż uzgodnione wspólnie w formie pisemnej są wykluczone.
 8. Umowy handlowe, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zawierane są wyłącznie w języku polskim.

§ 9 Zakres obowiązków operatora

 1. Właścicielem i operatorem domeny www.oroperfumy.pl jest spółka Q&OC Partner s. r. o. z siedzibą w Bardejovie, adres: Ťačevská 3998, 08501  Bardejov, Słowacja, NIP: SK2120211500, REGON: 50148176 która zapewnia  obsługę klienta w języku polskim dla  Sprzedawcy. (zob. §9) .
 2. Operator domeny www.oroperfumy.pl zapewnia obsługę klienta Sprzedawcy w języku polskim.
 3. Przedmiotem obowiązków Operatora jest zapewnienie obsługi klienta w języku polskim, a mianowicie:
  a) telefoniczne dostarczanie informacji Kupującym lub potencjalnym klientom Sprzedawcy,
  b) dostarczanie informacji za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (e-mail,SMS itp.),
  c) komunikacja telemarketingowa , jeśli  Sprzedawca korzysta /lub będzie korzystać z niej jako narzędzia sprzedaży,
  d) tłumaczenie tekstów na język polski zgodnie z wymaganiami Sprzedawcy,
  e) inne działania wymagające komunikacji w języku polskim.
 4. Operator zapewnia obsługę klienta Sprzedawcy w dni robocze (PN - PT) od 9:00-16:00
 5. Operator zapewnia obsługę klienta za pośrednictwem następujących kontaktów:
  a) obsługa klienta pod numerem telefonu: 123506503
  b) komunikacja elektroniczna pod adresem e-mailowym: info@oroperfumy.pl

§ 10 Odpowiedzialność za szkody

 1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym, z wyjątkiem przypadków, gdy taki błąd wystąpił z powodu niewywiązania się przez operatora z obowiązków obsługi klienta, o których mowa w pkt. 3, lit.  a) – e).
 2. Operator nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzestrzeganie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży i Regulaminu w przypadku, gdy takie uchybienie nastąpiło w wyniku działań (nawet przewidywalnej) osoby trzeciej, w wyniku winy Kupującego lub w wyniku działania siły wyższej lub wystąpienia innego zdarzenia, na które operator nie miał wpływu.